Es fa públic que per Decret d’Alcaldia de data 04 d'octubre de 2019 es va aprovar la resolució que de manera literal es transcriu a continuació:

"L’Ajuntament de Godall té la intenció de promoure polítiques públiques d’habitatge i iniciatives de reforma urbana del nucli històric de Godall, per la qual cosa és possible que resulti necessari adquirir diversos immobles dins la població.

La disposició addicional 15a de la Llei 33/2003, de Patrimoni de les Administracions Públiques, permet la creació de borses d’ofertes per tal d'agilitzar la tramitació i al mateix

temps dotar de la màxima transparència i imparcialitat el procediment d’adquisició dels immobles. 

Si teniu una casa, un pis, un solar o un magatzem i voleu oferir-lo en venda a l'Ajuntament, passeu per les oficines a informar-vos.

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=52942117&lawType=