La Diputació de Tarragona ha concedit l'Ajuntament de Godall la subvenció que es detalla, amb càrrec a la convocatòria del PAM 2017 que està comptabilitzada a l'aplicació pressupostària 1010-942-76217-02 del pressupost vigent, corresponent al romanent del PAM 2017: 
 
  • Interessat: Ajuntament de Godall
  • Nom actuació: Adequació de serveis i enderrocs àrea Vilallarga.
  • Pressupost actuació: 44.988,14 €
  • Import elegible: 42.108.33 € *
  • % concessió: 92,00 %
  • Subvenció PAM 2017: 38.741,54 €