Per Decret d’Alcaldia de data 04 de febrer de 2020 es van aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió temporal de diversos llocs de treball a l’Ajuntament de Godall, amb motiu de les festes de Carnaval 2020.

 

Les bases indicades es poden consultar al tauler d’anuncis electrònic de la corporació:

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4306880001

 

El termini de presentació d’instàncies acabarà el dia 14 de febrer de 2020.