A causa de la crisi ocasionada pel COVID-19, vistes les mesures adoptades en el Reial Decret 463/2020 i atès el contingut del Reial Decret-Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front l'impacte econòmic i social del COVID-19, l'Ajuntament de Godall informa que:

  • Es prorroguen en dos mesos el termini de pagament voluntari dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva.
  • Queda suspesa la lectura de comptadors d'aigua.
  • És suspèn l'ingrés de la taxa per expedició de documents administratius.


Podeu consultar el decret d'alcaldia en la part de transparència i en la següent imatge: