Per Decret d'Alcaldia de data 19 de maig de 2020 es van aprovar les bases i la convocatòria per a la formació d'una borsa de socorristes i monitors d'activitats aquàtiques. Tot seguit s'adjunten les bases reguladores del procés de selecció i els models de sol·licitud.  El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el dia 01 de juny de 2020.

 

Les bases indicades es poden consultar al tauler d’anuncis electrònic de la corporació: