La Diputació de Tarragona, en el marc del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019, ha aprovat una subvenció de mil vuit-cents vint euros (1.820,00€) per l'actuació que es resumeix a continuació:
 
  • Beneficiari: Ajuntament de Godall
  • Municipi: Godall
  • Concepte: Escola rural "Sant Salvador"
  • Pressupost Elegible: 17.143,77 euros
  • % concedit: 10,62%
  • Import concedit: 1.820,00 euros