INFORMACIÓ OFICIAL:

 

CONVOCATÒRIA PLE (31/03/2021)

ACTA DE CONSTITUCIÓ (13/06/2015)

ACTA D'ORGANITZACIÓ (01/07/2015)

 

ANUNCIS:

1.- Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2016:

  ORDENANCES FISCALS 2016

2.- Aprovació definitiva del Pressupost Ajuntament de Godall:

El pressupost per a l’exercici de 2016, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball s’han exposat al públic, segons s’anuncia en el Butlletí Ofi cial de la Província número 299, de data 29 de desembre de 2015, i s’ha aprovat defi nitivament en data 19 de gener de 2016.

 PRESSUPOST 2016

3.- Informació Pública sobre construcció sol no urbanitzable:

M.G.M ha sol·licitat llicència d’obres per construcció d’una nau avícola per l’ampliació de l’activitat ramadera d’una explotació existent al polígon 6 parcel·la 57, sòl no urbanitzable d’aquest terme municipal.

 INFORMACIÓ PÚBLICA SOL NO URBANITZABLE

4.- Ajuts escolarització infants de la Llar d'Infants de Godall:

Termini de presentació: Del 16/11/2017 al 11/12/2017.

Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament de Godall.

 SOL.LICITUD

 ANNEX 1

 ANNEX 2

5.- Beques transport estudis superiors:
 
Termini de presentació: Del 16/11/2017 al 11/12/2017.
 
Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament de Godall.
 
 
 
6.- Anunci Bases Garantia Juvenil 2017:
 
Bases de selecció per a la contractació d'un/a jove de la Garantia Juvenil, contracte de treball en pràctiques per un període de sis mesos a jornada complerta.
 
 
 
 

EDICTES:

 EDICTE PORDALL