ANUNCI

ANUNCI DESGLOSSAT 2 PAVIMENTACIÓ 3 FASE ETAPA A

PLEC DESGLOSSAT 2 PAVIMENTACIÓ 3 FASE ETAPA A

PROJECTE

 

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat inicialment en sessió de data 7 d’octubre de 2015, el plec de condicions econòmiques administratives que han de regir la contractació de l'obra ““Desglossat núm. 1 del projecte pavimentació i serveis, senyalització i simulació urbana a Godall, 3ª fase etapa A”, s'exposa al públic per un termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de l'última de la publicació d'aquest anunci al BOPT perquè es puguin presentar reclamacions. 

Simultàniament s’anuncia el procediment d’adjudicació de l’obra mitjançant el concurs obert, si bé condicionada al que disposa l’article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

 1- Entitat adjudicadora: Ajuntament de GODALL (Montsià).

2- Objecte del contracte:

a)     Pavimentació i serveis, senyalització i simulació urbana a Godall, 2a fase

b)    Divisió per lots i número: no escau. 

c)    Lloc d'execució: Casc urbà de la població, afectant varis carrers

d)    Termini d'execució: 6 mesos.

3- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a)    Tramitació: ordinària. 

b)    Procediment: obert. 

c)    Forma d’adjudicació: diversos criteris

4- Pressupost base de la licitació:

Import total: 330.345,57 i 69.372,57 en concepte d’IVA. 

5- Garanties:

La garantia definitiva serà del 5% del preu d’adjudicació. 

6- Obtenció de documentació i informació:

a)    Entitat: Ajuntament de GODALL (Tarragona)

b)    Domicili: Pl. Mare Teresa Blanch, 8 43516 Godall

c)    Telèfon: 977 738018

d)    Fax: 977 732225

e)    Data límit per a l'obtenció de documents i informació de forma presencial: sis dies naturals abans de prescriure la presentació d’ofertes.

7 - Presentació d'ofertes:

Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors al de la publicació d'aquest anunci al BOPT al lloc que s'indica al punt 6 d’aquest anunci. 

8 - Obertura de les ofertes:

L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà pública, i tindrà lloc a la Sala d'Actes de la Corporació, a les 19,30 hores del dia 16 de desembre de 2015.

9 - Despeses dels anuncis:

Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari. 

10 - Recursos:

Contra la present convocatòria, que és definitiva en la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

 

Godall, 30 d’octubre de 2015.  

https://www.dropbox.com/s/d55e9ix5ioboceu/Projecte%20Desglossat%201%20Pavimentaci%C3%B3%203Fase%20Etapa%20A.pdf?dl=0

Són òrgans de govern de l’Ajuntament de Godall (Tarragona), els següents:

 

• La Junta de Govern Local

    President
    Sra. Alexis Albiol Roda

    1r tinent d'alcalde
    Sr. Daniel Albiol López

    2n tinent d'alcalde
    Sr. Sira Villalbí Navarro

• El Ple de l’Ajuntament de Godall, on consten tots els regidors de l’Ajuntament de Godall, actualment compost pels següents representants:

Sr. Alexis Albiol Roda
Acord per Godall 
Sr. Daniel Albiol López
Acord per Godall 
Sra. Sira Villalbí Navarro
Acord per Godall 
Sra. Araceli Villalbí Forcadell Acord per Godall 
Sra. Teresa Esmel Casanova PSC - PM
Sr. Santi Albiol Pago PSC - PM
Sr. Joel Miró Solà PSC - PM

 

• Correspon a cada component del Govern Municipal els següents càrrecs

REPRESENTANT

CÀRREC
Sr. Alexis Albiol Roda Alcalde, direcció i gestió dels serveis d’hisenda, governació i relacions amb les entitats associatives del municipi.
Sr. Daniel Albiol López 1er tinent d'alcalde, direcció i gestió dels serveis de promoció econòmica, esports, urba-nisme, medi rural, obres i serveis (aigua potable, enllumenat, neteja viària...).
Sra. Sira Villalbí Navarro 2on tinent d'alcalde, direcció i gestió dels serveis de tecnologies de la informació i la comunicació, transparència, festes, joventut i cultura.
Sra. Araceli Villalbí Forcadell Direcció i gestió dels serveis d’acció social, ensenyament i sani-tat.
Sra. Teresa Esmel Casanova Regidora
Sr. Santi Albiol Pago Regidor
Sr. Joel Miró Solà Regidor

 

  

   Sr. Santiago Albiol Pago

   Tel: 977 73 80 18

   A/E: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

   Horari: Dilluns, dimecres i divendres de les 11 a les 12:30 del migdia.

 

ÀREA DE CULTURA

Godall tot i ser un poble petit, ha d'estar orgullos de tenir la riquesa que té en quan al teixit associatiu del que disposa i per tant des d'aquesta àrea es treballarà per continuar sent un referent en aquest àmbit.  La història ens presenta un escenari plural on convivim amb tota naturalitat amb les expressions de la cultura més plurals. La música de la nostra banda, el so de la Xaranga que anima les nostres festes, el ball de la mà del Grup de jota, els jocs, festes i esports tradicionals que nosaltres tenim com a refent, les bitlles, la caça o els bous continuen formant part del nostre present amb força i volem que continuen persistint al pas del temps. 

Col.laboreu també amb el nou Butlletí Informatiu "Lo Godallenc", una revista trimestral que ens aportarà l'actualitat i l'agenda cultural que les nostres associacions i entitats organitzen al nostre poble. 

ÀREA DE JOVENTUT

Volem treballar de la mà dels nostres joves perquè entenem que són el futur del nostre poble i ho farem donant-los suport amb la recerca d'oportunitats laborals a través de la garantia juvenil presentant-los tots els ventalls de possibilitats en formació a més a més de coordinar activitats destinades per aquesta franja de població. Durant aquest període també hem impulsat i ja està en marxa el Pla Local de Joventut. Una eina que ens facilitarà el poder organitzar activitats i tallers amb els més joves del poble i d'aquesta manera dinamitzar al jovent d'aquesta franja d'edat.

PLA LOCAL DE JOVENTUT (2016-2019)

PROGRAMA CONTRACTACIÓ JOVES EN PRÀCTIQUES

ÀREA DE FESTES

Pel que fa a Festes, el nostre objectiu és convertir les festes majors en unes festes més participatives, oferint una oferta que sigui atractiva per al conjunt de la població. Es va posar la pràctica el nou model de festa major l'any 2016, després d'un ampli concents amb totes les entitats i associacions del poble. Hem treballat també per tal de catalogar les Festes Majors dintre al Patrimoni Festiu de Catalunya. El mateix passava amb els nostres tradicionals Carnavals que després de 130 anys hem pogut catalogar-los dintre de l'Inventari del Patrimoni Immaterial de les Terres de l'Ebre. 

WEB VIU LA FESTA

 

            Per al 2019 els dies de festes de Carnaval i Festes Majors seran els següents:

CARNAVALS 2019: De 1/03/2019 al 5/03/2019

 Programa de Carnaval 2016   Programa de Carnaval 2017

programa de Carnaval 2018    Programa de Carnaval 2019

    FESTES MAJORS 2019: Del 2/08/2019 al 10/08/2019

 Programa de Festes 2016

Programa de Festes 2018

  

   Sr. Santiago Albiol Pago

   Tel: 977 73 80 18

   A/E: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

   Horari: Dilluns, dimecres i divendres de les 11 a les 12:30 del migdia

 

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

Servei Bàsic d’Atenció Social

Conjunt  d’accions que tenen per objectiu millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Funcions:

 • Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitàri
 • Oferir informació, orientació i assessorament a les persones

 • Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu  i sociolaboral de les situacions de necessitat

 • Fer els Programa Individual d’Atenció (PIA)

 • Revisar els Programa Individual d’Atenció

 • Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació

 • Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social

 • Impulsar projectes comunitaris i programes transversals

 • Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar

 • Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents

 • Orientar en l’accés als serveis socials especialitzats

 • Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa

 • Gestionar prestacions d’urgència social

 • Aplicar protocols de prevenció i atenció davant de maltractaments  a persones vulnerables

 • Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques

 • Coordinar-se amb les serveis socials especialitzats, amb equips d’altres sistemes de benestar social, entitats del món associatiu

 • Informar a petició dels jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials

A més a més també podreu informar-vos dels següents serveis:

 • Servei de Teleassistència

 • Servei d'ajuda a domicili

 • Servei d'informació i atenció a les dones

L'horari:

DILLUNS de 16 a 19 hores a les Oficines de l'Ajuntament de Godall

 

ÀREA DE TRANSPARÈNCIA I NOVES TECNOLOGIES

A partir d'aquest nou període hem creat aquesta nova àrea on portarem a terme totes les funcions relatives a la modernització de l'administració local mitjançant el foment de les noves tecnologies. Aquesta àrea també serà la responsable del portal de la transparència i l'aplicació de la normativa sobre transparència en l'activitat municipal. Un portal que a partir del 2016 podrà veure tothom a través d'internet on tots els ciutadans tindran a la seva disposició tota la informació que afecta al normal desenvolupament de la gestió del nostre Ajuntament. És a dir, sous dels càrrecs electes, acords dels Plens de la Corporació, pressupostos, ordenances fiscals, contractes de patrocini amb les entitats, adjudicació d'obres, contractacions, etc... Serà una eina a la que es podrà accedir a través del mateix web de l'Ajuntament.

L'objectiu principal de l'àrea de Transparència és fer pública tota la informació relacionada amb l'activitat del consistori, amb l'objectiu que la ciutadania sigui partícip del dia a dia de l'Ajuntament.

 

 

 

 

 Alexis Albiol i Roda

ALCALDE DE GODALL

 Benvolguts i benvolgudes,

 

Us vull donar la benvinguda al Portal Virtual de l’Ajuntament de Godall i fer arribar a tothom que el visiti, una salutació molt cordial. Vol ser un espai que ha estat dissenyat per tal que els veïns i veïnes, com aquells que ens visiten per primer cop coneguin millor el nostre municipi.

 

A la pàgina web del nostre Ajuntament hi podeu trobar una aproximació al nostre municipi a través de les seves principals característiques. Ens agradaria que sigue un aparador del nostre poble, una finestra oberta per a que qualsevol persona pugui endinsar-se en la vida de Godall. Volem que vosaltres mateixos/es pugueu obrir la porta del nostre municipi, conèixer les seves característiques, el seu entorn, conèixer les empreses que hi ha a Godall, i els seus serveis i productes que ens orgulleix, el teixit associatiu tant vital per al nostre poble i les seves activitats, les notícies més destacades del vostre Ajuntament, el treball que es realitza desde la seva Secretaria i oficines en general i brigada municipal.

 

L’objectiu d’aquesta Web és poder construir una connexió entre la ciutadania i l’Ajuntament i fomentar la participació al municipi i la comunicació amb l’Administració.

 

També aprofito per comunicar que el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Godall està obert i disponible per a poder ser consultat en la seva totalitat. De la mateixa manera us convido a tothom a visitar el nostre estimat Godall i a gaudir de la seva gent i la seva cordialitat.

 

Il·lustríssim Alcalde Alexis Albiol i Roda