El terme municipal de Godall, d’una extensió de 33,99 km2, és situat a la part central de la comarca del Montsià, entre el pla de la Galera i la serra de Godall (398 m a la mola de Godall). El terme s’estén suaument al peu de la serra pel costat interior o de ponent.

El poble es troba en una fondejada solcada pel barranc de la Caldera que fou recobert amb una bòveda de més de 400 metres.

Orogràficament destaca la serra de Godall (398m), alineació muntanyosa, estesa en direcció SW - NE, paral•lela a la serra de Montsià, del qual la separa la vall d’Ulldecona (per on creu actualment l’autopista Barcelona - València).

Hidrogràficament el curs d’aigua més destacable és la rambla del Toll Roig i el Barranc de la Galera, que en bona part fa de límit amb el terme homònim. D’altra banda, les cretàcies que integren el rocam de la terra són molt permeables, i és molt important la circulació subterrània. En són manifestacions els avencs, les coves i les fonts.

Entre d’altres podem esmentar la font de Capdàsens, al sud - est, pel camí que porta a “l’antena”, repetidor de telefònica) i la de l’arboç, al nord-est, pel camí vell d’Amposta en un lloc d’aplecs i d’abeurar els ramats (antigament important canyada). En definitiva, però, el terme és força sec, malgrat que hi ha diversos torrents que es formen o que recullen les aigües del massís de la mola de Godall, com el barranc de la serra de la Galera i el torrent de Godall, que vessen per la dreta a la rambla de la Galera i els de l’Arboç, el de la Gralla, el de la Caldera, el de Capdàsens i el del Toll Roig.

Al terme predomina un clima mediterrani de plana i muntanya baixa amb influència marítima. La temperatura mitjana anual supera els 16o C, si bé durant el mes de gener la mitjana oscil•la entre 7-10 o C, i el juliol es superen els 24o C. Les precipitacions anuals solen variar entre 500 – 700 mm; la tardor és l’època de l’any amb un règim de pluges més important (200-250 mm) i l’estiu és l’estació més seca, ja que no es supera un règim pluviomètric de 100 mm.

Respecte als agents biogeogràfics, quant a la configuració del terreny, la mola càrstica de Godall, amb roques calcàries dures i grisoses, alterna amb llit margosos i presenta capes de lignits relacionats amb les aigües somes de la fi de l’era secundària. D’altra banda, la vegetació potencial que hi predomina seria la màquia de garric i margalló (Querco-Lentiscetum), tot i que en alguns sectors de muntanya, situats a migdia del terme, hi hauria un domini de l’alzinar amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale).

El municipi comprèn, a més del poble de Godall, la masia i antic poble de Merades, del qual Madoz el 1.847 parla com d’un poble destruït, situat al sud-oest del terme, prop de la carretera d’Ulldecona i l’antic lloc de Vallmesquida, al qual fou atorgada una carta de poblament el 1.238 i que avui sembla força difícil de localitzar. Madoz ja no en parla i tampoc no és mencionat al cens de 1.860. D’altra banda, el topònim de Godall apareix als documents antics de diverses maneres: Quodar, Godayr, Godayl, Goday, Godai i Gudal, la qual cosa demostra que el topònim era el mateix, i amb la mateixa pronúncia que l’actual.

Godall es comunica amb Ulldecona per la carretera TV3313, la mateixa que, en direcció contrària, es dirigeix a la Galera, per on enllaça amb la de la Sénia a Tortosa. Una línia d’autobusos comunica la vila amb la Sénia, Vinaròs i Tortosa.