• PAM INVERSIÓ I MANTENIMENT 2019:
  • CONCEPTES: pavimentació d'un tram del C. Vilallarga
  • Import concedit: 10.764'90 euros

 

 • PAM DESPESES CORRENTS 2019:
  • Concepte: despeses corrents
  • Import concedit: 30442'10 euros

 

 

Us deixem una petita pinzellada de les actuacions que ha realitzat el nou equip de govern durant aquests 6 primers mesos. Aquest mateix document també es va repartir per les cases de tots els veïns i veïnes del poble.

 

 

 

 

 

 
La Diputació de Tarragona ha concedit l'Ajuntament de Godall la subvenció que es detalla, amb càrrec a la convocatòria del PAM 2017 que està comptabilitzada a l'aplicació pressupostària 1010-942-76217-02 del pressupost vigent, corresponent al romanent del PAM 2017: 
 
 • Interessat: Ajuntament de Godall
 • Nom actuació: Adequació de serveis i enderrocs àrea Vilallarga.
 • Pressupost actuació: 44.988,14 €
 • Import elegible: 42.108.33 € *
 • % concessió: 92,00 %
 • Subvenció PAM 2017: 38.741,54 €

 

 

Volem compartir amb tots vosaltres el programa d'actes que any rere any realitza l'associació de Mares i Pares de Godall per a tots els nens i nenes que vulguin participar.

 

 

 

 

 
La Diputació de Tarragona, en el marc de subvencions per activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona  per l'any 2019, ha aprovat una subvenció de 10.000 euros per als carnavals i batalles de farina de Godall.