La Diputació de Tarragona, en el marc del PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) anualitat 2020, ha concedit la següent subvenció a l'Ajuntament de Godall:

 

Beneficiari: Ajuntament de Godall

Concepte: Despeses corrents

Pressupost Elegible: 30.000,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 30.000,00 euros