AJUNTAMENT DE GODALL

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

de dilluns a divendres de 16:00 h a 20:30 h
Telèfon: 977 73 80 18
Fax: 977 73 82 25
 
 
SERVEIS SOCIALS BÀSICS

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

Tots els dilluns de 16:00 h a 19:00 h.
Telèfon: 977 73 80 18
 
 
CONSULTES AL CADASTRE

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

Tots els dijous de 18:00 h a 20:00 h.
Telèfon: 977 73 80 18
 

TÈCNIC MUNICIPAL D'URBANISME

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

Primer i tercer dilluns de cada mes  de 17:00 h a 20:00 h.
Telèfon: 977 73 80 18
 

TÈCNIC MUNICIPAL DE JOVENTUT

HORARI:

Tots els divendres de 16 a 20 hores 
C/ Joan Tomàs, 7
Telèfon: 977 73 83 24
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 
 
DEIXALLERIA MUNICIPAL

dissabtes de 08:00 h a 13:00 h.

 

AJUNTAMENT DE GODALL

TEL: 977 73 80 18

FAX: 977 73 82 25

A/E: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL GODALL

TEL: 977 73 83 24

A/E: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

CONSULTORI MÈDIC DE GODALL

TEL: 977 73 81 05

FARMÀCIA TERESA Mª FERRERES GODINA

TEL: 977 73 81 80

CENTRE ATENCIÓ PRMÀRIA DE SANTA BÀRBARA

TEL: 977 71 84 79

EMERGÈNCIES MÈDIQUES

TEL: 061

INFORMACIÓ SANITÀRIA

TEL: 012

CEIP SANT SALVADOR DE GODALL

TEL: 977 73 80 54

A/E: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

MOSSOS D'ESQUADRA D'AMPOSTA 

TEL: 977 70 56 80

EMERGÈNCIES DE LA GENERALITAT

TEL: 112

Són òrgans de govern de l’Ajuntament de Godall (Tarragona), els següents:

 

• La Junta de Govern Local

    President
    Sra. Alexis Albiol Roda

    1r tinent d'alcalde
    Sr. Daniel Albiol López

    2n tinent d'alcalde
    Sr. Sira Villalbí Navarro

• El Ple de l’Ajuntament de Godall, on consten tots els regidors de l’Ajuntament de Godall, actualment compost pels següents representants:

Sr. Alexis Albiol Roda
Acord per Godall 
Sr. Daniel Albiol López
Acord per Godall 
Sra. Sira Villalbí Navarro
Acord per Godall 
Sra. Araceli Villalbí Forcadell Acord per Godall 
Sra. Teresa Esmel Casanova PSC - PM
Sr. Santi Albiol Pago PSC - PM
Sr. Joel Miró Solà PSC - PM

 

• Correspon a cada component del Govern Municipal els següents càrrecs

REPRESENTANT

CÀRREC
Sr. Alexis Albiol Roda Alcalde, direcció i gestió dels serveis d’hisenda, governació i relacions amb les entitats associatives del municipi.
Sr. Daniel Albiol López 1er tinent d'alcalde, direcció i gestió dels serveis de promoció econòmica, esports, urba-nisme, medi rural, obres i serveis (aigua potable, enllumenat, neteja viària...).
Sra. Sira Villalbí Navarro 2on tinent d'alcalde, direcció i gestió dels serveis de tecnologies de la informació i la comunicació, transparència, festes, joventut i cultura.
Sra. Araceli Villalbí Forcadell Direcció i gestió dels serveis d’acció social, ensenyament i sani-tat.
Sra. Teresa Esmel Casanova Regidora
Sr. Santi Albiol Pago Regidor
Sr. Joel Miró Solà Regidor

 

 

ANUNCI

ANUNCI DESGLOSSAT 2 PAVIMENTACIÓ 3 FASE ETAPA A

PLEC DESGLOSSAT 2 PAVIMENTACIÓ 3 FASE ETAPA A

PROJECTE

 

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat inicialment en sessió de data 7 d’octubre de 2015, el plec de condicions econòmiques administratives que han de regir la contractació de l'obra ““Desglossat núm. 1 del projecte pavimentació i serveis, senyalització i simulació urbana a Godall, 3ª fase etapa A”, s'exposa al públic per un termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de l'última de la publicació d'aquest anunci al BOPT perquè es puguin presentar reclamacions. 

Simultàniament s’anuncia el procediment d’adjudicació de l’obra mitjançant el concurs obert, si bé condicionada al que disposa l’article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

 1- Entitat adjudicadora: Ajuntament de GODALL (Montsià).

2- Objecte del contracte:

a)     Pavimentació i serveis, senyalització i simulació urbana a Godall, 2a fase

b)    Divisió per lots i número: no escau. 

c)    Lloc d'execució: Casc urbà de la població, afectant varis carrers

d)    Termini d'execució: 6 mesos.

3- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a)    Tramitació: ordinària. 

b)    Procediment: obert. 

c)    Forma d’adjudicació: diversos criteris

4- Pressupost base de la licitació:

Import total: 330.345,57 i 69.372,57 en concepte d’IVA. 

5- Garanties:

La garantia definitiva serà del 5% del preu d’adjudicació. 

6- Obtenció de documentació i informació:

a)    Entitat: Ajuntament de GODALL (Tarragona)

b)    Domicili: Pl. Mare Teresa Blanch, 8 43516 Godall

c)    Telèfon: 977 738018

d)    Fax: 977 732225

e)    Data límit per a l'obtenció de documents i informació de forma presencial: sis dies naturals abans de prescriure la presentació d’ofertes.

7 - Presentació d'ofertes:

Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors al de la publicació d'aquest anunci al BOPT al lloc que s'indica al punt 6 d’aquest anunci. 

8 - Obertura de les ofertes:

L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà pública, i tindrà lloc a la Sala d'Actes de la Corporació, a les 19,30 hores del dia 16 de desembre de 2015.

9 - Despeses dels anuncis:

Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari. 

10 - Recursos:

Contra la present convocatòria, que és definitiva en la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

 

Godall, 30 d’octubre de 2015.  

https://www.dropbox.com/s/d55e9ix5ioboceu/Projecte%20Desglossat%201%20Pavimentaci%C3%B3%203Fase%20Etapa%20A.pdf?dl=0

  

   Sr. Santiago Albiol Pago

   Tel: 977 73 80 18

   A/E: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

   Horari: Dilluns, dimecres i divendres de les 11 a les 12:30 del migdia

 

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

Servei Bàsic d’Atenció Social

Conjunt  d’accions que tenen per objectiu millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Funcions:

 • Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitàri
 • Oferir informació, orientació i assessorament a les persones

 • Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu  i sociolaboral de les situacions de necessitat

 • Fer els Programa Individual d’Atenció (PIA)

 • Revisar els Programa Individual d’Atenció

 • Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació

 • Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social

 • Impulsar projectes comunitaris i programes transversals

 • Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar

 • Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents

 • Orientar en l’accés als serveis socials especialitzats

 • Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa

 • Gestionar prestacions d’urgència social

 • Aplicar protocols de prevenció i atenció davant de maltractaments  a persones vulnerables

 • Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques

 • Coordinar-se amb les serveis socials especialitzats, amb equips d’altres sistemes de benestar social, entitats del món associatiu

 • Informar a petició dels jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials

A més a més també podreu informar-vos dels següents serveis:

 • Servei de Teleassistència

 • Servei d'ajuda a domicili

 • Servei d'informació i atenció a les dones

L'horari:

DILLUNS de 16 a 19 hores a les Oficines de l'Ajuntament de Godall

 

ÀREA DE TRANSPARÈNCIA I NOVES TECNOLOGIES

A partir d'aquest nou període hem creat aquesta nova àrea on portarem a terme totes les funcions relatives a la modernització de l'administració local mitjançant el foment de les noves tecnologies. Aquesta àrea també serà la responsable del portal de la transparència i l'aplicació de la normativa sobre transparència en l'activitat municipal. Un portal que a partir del 2016 podrà veure tothom a través d'internet on tots els ciutadans tindran a la seva disposició tota la informació que afecta al normal desenvolupament de la gestió del nostre Ajuntament. És a dir, sous dels càrrecs electes, acords dels Plens de la Corporació, pressupostos, ordenances fiscals, contractes de patrocini amb les entitats, adjudicació d'obres, contractacions, etc... Serà una eina a la que es podrà accedir a través del mateix web de l'Ajuntament.

L'objectiu principal de l'àrea de Transparència és fer pública tota la informació relacionada amb l'activitat del consistori, amb l'objectiu que la ciutadania sigui partícip del dia a dia de l'Ajuntament.