L'Equip de Govern ha realitzat un ventall d'actuacions per treballar l'incivisme a Godall, aquestes actuacions són:
 
Dintre del Consell Escolar de l'Escola Sant Salvador, es fa una proposta de poder treballar el respecte en general, als espais públics i mobiliari urbà.
 
Realització d'un Projecte de Joventut que té com a objectiu reutilitzar un tros del Casal Municipal, i fer un espai de trobada de jocs i tallers per evitar que el jovent estigue tantes hores pels carrers.
 
Comunicació amb el veïnat, amb pares i mares, amb recursos externs com poden ser Serveis Socials.
 
Col.laboració amb el Consell Comarcal del Montsià amb el Projecte #Diàlegs per la #Convivència, creant un espai on el veïnat va poder expressar les demandes o propostes de millora de la convivència.
Instal.lació de càmares als espais públics.
 
 
Visibilització dels d'anys i actes incívics a les xarxes.
 
Reunions amb els Mossos d'Esquadra per la part de sancions i per la part de mediació.
 
 
L'Ajuntament De Godall fa arribar la factura dels danys realitzats quan es pugui donar el cas.
 
Ajuntament De Godall
 
#ConductesInciviques #NormativaMunicipal #Actuacions #Civisme #Godall2021
De nou l'incivisme ha actuat al nostre poble, aquest cop ha rebut la nostra Escola Sant Salvador de Godall.
L' Ajuntament De Godall està confeccionant unes Ordenances Municipals amb sancions per tal d'evitar aquests tipus d,actes contra els espais municipals.
Recordar que aquests actes els paguem entre tots el veïnat.
 
Ajuntament De Godall
 
#ActesVandàlics #EscolaSantSalvador #OrdenancesMunicipals #Godall2021
L’Ajuntament De Godall, mitjançant la convocatòria «Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil» ha contractat una persona com reforç de la brigada municipal en les tasques de manteniment per un període de 6 mesos.
Ajuntament De Godall
Generalitat de Catalunya
#GarantiaJuvenil #Pràctiques #Contractació #BrigadaMunicipal #Godall2021
L'Ajuntament De Godall encoratja al club de bitlles de Godall en la nova temporada 2021 - 2022 i els felicita per tots els èxits aconseguits!
 
Club de Bitlles de Godall
Ajuntament De Godall
 
#BitllesCatalanes #ClubBitllesGodall #NovaTemporada #Godall2021

 

Ahir dia 29 de setembre es va celebrar el Ple telemàtic ordinari amb

els següents punts dintre de l'Ordre del dia:

 

CONVOCATÒRIA DEL PLE

Fent ús de les atribucions conferides per l'article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l'art. 82.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, pel que fa a la determinació de l'ordre del dia de les sessions.

 

HE RESOLT:

Primer. Convocar el Ple de la Corporació, amb l'objectiu de celebrar sessió ordinària, que tindrà de manera telemàtica el dia 29 de setembre de 2021 a les 20:30 hores.

 

Segon. Fixar l'ordre del dia amb els següents punts:

 

Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Adjudicació del contracte de reparació dels danys ocasionats pels aiguats al Barranc de

la Caldera.

3. Aprovació de l'ordenança fiscal de la taxa per subministrament d'aigua potable.

4. Aprovació de l'ordenança de desplegament del títol XI de la Llei de Bases del Règim

Local, en matèria d'infraccions i sancions.

5. Votació de les mocions i les propostes d'acord presentades pels grups polítics

municipals.

Part de control

6. Presa de coneixement de les resolucions i acords adoptats per l'Alcaldia i la Junta de

Govern Local.

7. Precs i preguntes.

 

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és susceptible de recurs contenciós administratiu, que s’ha d’interposar davant els Jutjats de Tarragona, en el termini de dos mesos; o, alternativament, de recurs potestatiu de reposició, que s’ha d’interposar davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes. No obstant això, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

 

El grup PSC presenta la següent moció: PROPOSTA SUBVENCIONS PER PAGAR FACTURES LLUM MES D’AGOST 2021.

 

El nostre Equip de Govern vàrem votar en contra pels següents motius:

 

  • Ens sembla molt bé que s’ajudi a les famílies i comerços del poble, però amb aquesta ajuda no veiem que es mitigue el problema endèmic causat per l’escalada imparable del preu de la llum.

  • L’Ajuntament De Godall tenim previst en breu la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum, i que s’hi podrà acollir tothom del poble, i que no mitigarà la pujada sols d’un mes sinó que serà una reducció en la factura per a molts anys.

  • També dir que si l’Ajuntament gasta recursos per mitigar la pujada de llum del mes d’agost, ens podem trobar sense recursos públics al moment de la instal·lació de les plaques solars, ja que la part subvencionable no cobreix el 100% de l’obra.

  • També i per acabar informar al grup del PSC de l’oposició de l’Ajuntament de Godall que aquestes subvencions tributen en l declaració de la renda i que, és possible que una bona part d’aquestes subvencions es tingui que retornar en el moment de fer la declaració de la renda.

 

Per tot l’exposat votarem en contra aquesta moció.

 

Ajuntament De Godall

Godall Fem-lo Bategar

 

 

#Proposta #Subvencions #LlumAgost #Preullum #Godall2021